marți, 21 mai 2013

27 mai 2013 - TERMENUL LIMTĂ DE DEPUNERE A DECLARAŢIILOR PE VENIT

Obligaţia depunerii declaraţiei anuale de venit D 200 revine contribuabililor persoane fizice care în anul 2012 au realizat în România, în mod individual sau în asociere, următoarele categorii de venituri:
- venituri din activităţi independente pentru care venitul se determina în sistem real ( activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala si mai mult de 5 contracte de închiriere);
- venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
- venituri din cedarea folosinţei bunurilor stabilite în valuta si cei care au încheiat contracte de închiriere în lei în decembrie ;
- venituri din arenda impozitate în sistem real;
- venituri din investiţii (câştiguri din tranzacţionarea titlurilor de valoare altele decât părtile sociale si titluri de valoare la societăţile închise, câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valuta la termen).

Persoanele fizice române cu domiciliul in România, care au realizat venituri din străinătate ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinătate sunt obligate să depună declaraţia anuală de venit D201 pentru următoarele categorii de venituri: venituri din activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, premii si jocuri de noroc, pensii şi altele. Se depune câte o declaraţie pentru fiecare ţară şi pentru fiecare categorie de venit. Persoanele fizice care au plătit impozit în străinătate vor face dovada plaţii impozitului in străinătate, iar în România obligaţia de plata se va reduce corespunzător .

Nu depun declaraţii de venit persoanele care au realizat următoarele categorii de venituri:
- numai venituri din salarii ;
- venituri din chirii stabilite in lei, mai puţin de 5 contracte de închiriere;
- venituri din pensii;
- din salarii din străinătate;
- din activităţi independente impuse pe baza de norme de venit;
- din premii sportive si jocuri de noroc;
- din dividende si dobânzi;
- din agricultura, cu excepţia arendei si a metodelor intensive, respectiv sere, solarii, pepiniere, etc.;
- din transfer imobiliar,din moşteniri, donaţii, burse, alocaţii de maternitate, şomaj, etc.

Persoanele fizice, care realizează, în mod individual, venituri în România din activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de norme de venit provenind din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale (cereale, plante oleaginoase, cartofi, sfeclă de zahăr, tutun, hamei pe rod, legume în câmp, legume în spaţii protejate, leguminoase pentru boabe)
b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea(pomi pe rod, vie pe rod, flori şi plante ornamentale)
c) creşterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala (vaci şi bivoliţe, ovine şi caprine, porci pentru îngrăşat, albine, păsări de curte)
au obligaţia de a depune anual la organul fiscal competent, pentru anul în curs, formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”.

Persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei anuale de venit D 200 si/sau D201 se pot adresa administraţiei fiscale în a cărei raza teritoriala isi au domiciliul pentru a primi formularul de declaraţie în mod gratuit sau formularul poate fi descărcat de pe pagina web a MFP- ANAF, la secţiunea Asistenta contribuabililor, subsecţiunea persoane fizice - www.mfinante.ro, unde se găsesc si instrucţiuni de completare a acestora.

Termenul limita pentru depunerea declaraţilor anuale de venit D 200 , D 201 si D221 este data de 27 mai 2013.

Tot până la această dată se vor depune şi Cererile cod 230 privind sponsorizarea cu 2% din impozitul datorat a entităţilor nonprofit şi unităţilor de cult.

Declaraţia anuală de venit D200 şi Cererea de sponsorizare cod 230 pot fi transmise şi on–line.

În scopul evitării aglomeraţiei la ghişeele administraţiilor fiscale, invităm contribuabilii să se prezinte din timp la sediul unităţilor fiscale de domiciliu pentru depunerea declaraţiilor de venit sau transmiterea acestora prin poştă.

Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de venit constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

Niciun comentariu: